Новини

Подобряване на производствения капацитет на „Лес Комерс 94“ ЕООД

Подобряване на производствения капацитет на „Лес Комерс 94“ ЕООД

-Обща стойност на проекта 1 285 000.00 лв.,
– Безвъзмездната финансова помощ 771 000.00 лв.,
– Национално съфинансиране 115 650.00 лв.
– Европейско финансиране 655 350.00 лв.

Имаме удоволствието да обявим, че на 20.02.2020 г. фирмата получи договор BG16RFOP002-2.040-1211-C01 за изпълнение на проект – „ Подобряване на производствения капацитет на „Лес Комерс 94″ ЕООД “.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Плановете за бизнес развитие на ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД, са насочени приоритетно към внедряване на високо-технологични решения за оптимизиране и автоматизиране на производствените процеси, намаляване използването на суровини и увеличаване на производство от отпадни продукти.

В центъра на настоящото проектно предложение са дейности по закупуване на два иновативни производствени комплекса – Модулна машина за коване на палети, с възможност за комплексно управление, базирано на предварително задаване на характеристиките на материала, изискванията за обработка през производствените етапи, редене, щамповане и окрайчване на палети и сушилни камери.

Посредством тези машини се цели постигане на качествено нова производствена организация, при която изискванията към крайните продукти и управлението на материалните потоци ще се задават в началото на процеса. Това позволява постигане на висока точност, висока производителност и нисък обем на отпадъците.
За ефективната работа на тази нова организация в технологичния процес се изисква съвместно управление на материалните потоци както на крайни изделия от дървен материал, така и на крайни изделия от отпадни продукти.

Към лист с новини